อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                    “สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” 


สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญคู่จังหวัดเชียงใหม่และอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดขะจาว ผ่านกิจกรรมนักสืบสายน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน  

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                    "เรียนรู้บูรณาการ"

เรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง  การบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาใน 3 หน่วยกิจกรรมได้แก่
“รักษ์โลกให้น่าอยู่ เชิดชูประเพณี อยู่ดีมีสุข” โดย 3 หน่วยบูรณาการจัดกิจกรรมดังนี้
หน่วยรักษ์โลกให้น่าอยู่    จัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านกิจกรรม “นักสืบสายน้ำน้อย”
หน่วยเชิดชูประเพณี       จัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านกิจกรรม “ประเพณีลอยกระทง”
หน่วยอยู่ดีมีสุข             จัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านกิจกรรม “อย.น้อย”