วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ

โรงเรียนวัดขะจาว  เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  สนองความต้องการของท้องถิ่น  และผู้เรียน  ทุกประเภท  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลยาเสพติด  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เสริมสร้างสังคม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น  และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  และความเป็นอาเซียนพันธกิจ  คือ

          โรงเรียนได้กำหนดการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความสำเร็จของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยกำหนดเป็นภารกิจดังนี้

๑.    จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๒.    พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เสริมสร้างสังคม  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  และส่งเสริมศาสนา  นาฏศิลป์  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อันเป็นสากล  พร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน

๓.    จัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.    ผู้เรียนทุกคนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.    ผู้เรียนทุกคนรู้จักพึ่งตนเอง  ห่างไกลยาเสพติด  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง