บุคลากรในโรงเรียน

นางศิราณี โกฎแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรณู นีระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล ดำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร ธนันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 053240288
อีเมล์ : slimjip@hotmail.com

นางอภิสุดา ดาวเวียงกัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร อิ่นอ้าย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวิกา แสนปัญญา
ครูชำนาญการ

นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์
ครู

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ
ครู

นายพชร วงศ์เมฆ
ครู

นางสาวธาริณี ชินวัฒน์
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ อินตา
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ไชยชนะ
ช่างปูน ระดับ 4

นางสาวพิมพ์ชนก ชัยเขตร์
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรญดา ศรีเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

นายอภิวัชร์ จรจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิรินทร์นภา เปลา
ธุรการโรงเรียน

นางสาวคำหล้า ลุงดู่
พี่เลี้ยงอนุบาล