บุคลากรในโรงเรียน

นางสาวชมัยพร บริพันธกุล
ครู คศ.3

นางอัมพร สุคำมา
ครู คศ.3

นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน
ครู คศ.3

นางศิราณี โกฎแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจตุพร ธนันไชย
ครู คศ.3

นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์
ครู คศ.2

นางเรณู นีระ
ครู คศ.2

นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ไชยชนะ
ช่างปูน ระดับ 4

นางธนพร สุวรรณเพิ่มพูล
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ อินตา
พนักงานราชการ

นางสาวสุนารี กรองบริสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแก้วลูน กามูล
ครูอัตราจ้าง

นายวันชัย หล้าวิลัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยะภา วรรณสมพร
ครูธุรการ

นางสาวกนกณาภา วรจักรโยธิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจามหอม ลุงดู่
พี่เลี้ยงอนุบาล

นายบัณฑิต ฟองมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู