บุคลากรในโรงเรียน

นางศิราณี โกฎแก้ว
ครู คศ.3

นางเรณู นีระ
ครู คศ.3

นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย
ครู คศ.3

นายอรรถพล ดำคำ
ครู คศ.3

นางสาวจตุพร ธนันไชย
ครู คศ.3

นางอภิสุดา ดาวเวียงกัน
ครู คศ.3

นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร อิ่นอ้าย
ครู คศ.2

นางสาวสุวิกา แสนปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ
ครู คศ.1

นายพชร วงศ์เมฆ
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ อินตา
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ไชยชนะ
ช่างปูน ระดับ 4

นางสาวพิมพ์ชนก ชัยเขตร์
พนักงานราชการ

นางสาวอำภา อุปคำ
อัตราจ้างครูวิกฤต

นางสาวพัชรญดา ศรีเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

นายอภิวัชร์ จรจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิรินทร์นภา เปลา
ธุรการโรงเรียน

นายโยธิน วีระคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจามหอม ลุงดู่
พี่เลี้ยงอนุบาล