บุคลากรในโรงเรียน

นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน
ครู คศ.3

นางศิราณี โกฎแก้ว
ครู คศ.3

นางเรณู นีระ
ครู คศ.3

นางรสรินทร์ ตันนรา
ครู คศ.3

นางสาวจตุพร ธนันไชย
ครู คศ.3

นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์
ครู คศ.2

นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวิกา แสนปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวจงรักษ์ เมืองวุตร์
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ
ครู คศ.1

นายพชร วงศ์เมฆ
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ ไชยชนะ
ช่างปูน ระดับ 4

นางธนพร สุวรรณเพิ่มพูล
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ อินตา
พนักงานราชการ

นางสาวอำภา อุปคำ
อัตราจ้างครูวิกฤต

นางสาวธิดา เปลา
ธุรการโรงเรียน

นายพัฒนพงษ์ โพธิตา
ครูอัตราจ้าง

นายโยธิน วีระคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจามหอม ลุงดู่
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวกัญญาภัค คำดา
พี่เลี้ยงห้องคู่ขนาน