คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทรงคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปรีชานิภากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร จอมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.2)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระภี สุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขแก้ว เรืองสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทรงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า (ผู้ใหญ่บ้าน ม.6)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ทะไกรเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจตุพร ธนันไชย
ตำแหน่ง : กรรมการกรรมการผู้แทนครูและเหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ วงศ์คีรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสินชัย วิโรจน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่ 1
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงจันทร์ ไทยใหม่
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่ 3
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัยนันท์ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่ 4
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพัน ไชยแสน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่ 5
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : หมู่ 7
เบอร์โทร :