แผนปฏิบัติการ ปี งบ 63
1. คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
2. ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
3. ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.89 KB
4. แผนการใช้เงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139 KB
5. แผนวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.5 KB
6. แผนบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
7. แผนงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
8. แผนบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188 KB
9. แผนกิจการนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.5 KB
10. ส่วนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83 KB
11. ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281 KB