หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.45 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.99 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.49 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.72 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.53 KB
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.46 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.38 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.99 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.17 KB
รายวิชาเพิ่มเติม อังกฤษเสริม ป.1-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.68 KB
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.4-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.21 KB
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB