ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดขะจาว  ที่ตั้ง เลขที่ 148/1  หมู่ที่ 2 วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-240288 โทรสาร 053-240288 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6   บนเนื้อที่  2 ไร่ 1 งาน 05 ตารางวา โดยมีเขตบริการของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ทั้งหมด  7 หมู่บ้าน

โรงเรียนวัดขะจาวเริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.. 2470 โดยพระอธิการอินพรวิถี  เจ้าอาวาสวัดขะจาว  ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลฟ้าฮ่าม ได้ขอตั้งโรงเรียนขึ้นและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนโดย ขุนสนิท ประชาราษฎร์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  มีนายดี วิชัยยา  เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยศาลาวัดขะจาวเป็นที่ทำการสอน

ในปี พ.. 2511  นายวรวิทย์  มัณฑะเล ได้ขอเปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (.5 – .7)   ทางจังหวัดอนุญาต ในปีการศึกษา  2512  ตามหนังสือที่  23/5644  ลงวันที่ 1 เมษายน  2512 

ปีการศึกษา  2536  ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนก่อนประถมศึกษาเปิดสอน เป็นชั้นอนุบาล 1 และ    ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  รวมเป็น  8 ชั้นเรียน ๆ ละ  ห้องเรียน  จัดการเรียน        การสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ..2533 )

ปีการศึกษา 2538 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือและตะวันออกพร้อมทำป้ายชื่อโรงเรียน       มีผู้บริจาค   190,693  บาท

ปีการศึกษา 2540 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้และตะวันตกมีผู้บริจาค 127,900บาท

ปีการศึกษา 2541 ทางโรงเรียนรื้ออาคารเรียน ป.1 ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด ชั้น 8 ห้องเรียน  และ           ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ขนาด  2 ชั้น 6 ห้องเรียนจำนวนเงิน   2,014,000  บาท และได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตฉาบปูน ด้านทิศตะวันตกยาว  12  เมตร  มีผู้บริจาค   12,000  บาท 

ปีการศึกษา2539 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

            ปีงบประมาณ 2540-2542  โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2545 ยังคงดำเนินงานให้ต่อเนื่องจากช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา และเน้นพิเศษตามนโยบายการประกัน  ด้าน คือ การประกันโอกาสทางการศึกษาการประกันคุณภาพนักเรียน การประกันประสิทธิภาพการบริหาร และการประกันความปลอดภัยของนักเรียน  

ในปีการศึกษา 2543 ทางโรงเรียนได้ย้ายเสาธงชาติ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้วยงบประมาณ39,000 บาท  ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 14  มตร  ยาว  22  เมตร ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาเน้นพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  พ.. 2541  มาตรฐานการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน

            ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้เป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนทดลองการประเมินมาตรฐานภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และโรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

            ในปีการศึกษา2545 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ของกรมวิชาการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโอนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย  ของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  ประจำปี  2546  จังหวัดเชียงใหม่ 

ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  น้ำใสทั่วไทยดุจน้ำพระทัยพระราชินีโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  และโครงการวิจัยสร้างศักยภาพเด็กไทยด้วยอาหารและโภชนาการ โดย  สถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพคณะแพทย์ศาสตร์  มช. 

               ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรมและโครงการ วิจัยสร้างศักยภาพเด็กไทยด้วยอาหารและโภชนาการโดยสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน สปช.105 เป็นห้องประชุมกิจไกรราศ  งบประมาณ  135,580  บาท 

            ในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  1โรงเรียนวิถีพุทธของพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรือนนอนอนุบาล  งบนอกประมาณ  106,620  บาท  สร้างศาลาไทย   4  หลัง งบนอกประมาณ  33,065  บาท

            ในปีการศึกษา  2550   โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  108,000 บาทและสมทบอีก  14,290  บาท รวม  122,290  บาท  งบประมาณบริษัท Inter  HASS ต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/29    ปูพื้นกระเบื้อง  4   ห้องเรียน ป.1   ป.4 รวมพื้นที่ 216  ตารางเมตร  เป็นเงิน  40,000 บาท และงบประมาณ     สบทบ  42,834  บาท  รวมทั้งสิ้น  82,834  บาท  และงบบริจาควันเด็ก ปูพื้นกระเบื้องหน้าห้องเรียนและบันใด รวมพื้นที่ 118 ตารางเมตร และห้องตัดผมนักเรียน พื้นที่  18 ตารางเมตร  เป็นเงิน  45,253 บาท 

ปีการศึกษา  2551     วันที่  22  สิงหาคม  2551  นายวินิจ  มธุรสาทิส  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้งซ่อมแซมปูกระเบื้องพื้นหน้าระเบียงอาคาร  ส.ป.ช.  105/29  ทั้ง 2 หลัง  จำนวน 49,500  บาท และได้ประสานกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามปรับภูมิทัศน์และอาคารอนุบาลและปรังปรุงห้องน้ำที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ดีอีก 1หลัง 5ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2552 ได้ร่วมกับชุมชน และมูลนิธิวงค์เจริญสิน  ก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาหลังใหม่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  250,000  บาทและโรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียนมีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  ประเภทที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

ปีการศึกษา  2553เข้าร่วมโครงการวิจัยหลักสูตรของ สพฐ. และโครงการวิจัยพัฒนาประวัติศาสตร์หลักสูตรท้องถิ่นชุมชนของเราของ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ไฟฟ้า และทำหลังคาหน้าอาคารอนุบาล งบประมาณ  300,000  บาท ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ  และโรงเรียนดีเด่นขนาดกลางของ สพป.ชม. 1

ปีการศึกษา  2554  ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลฟ้าฮ่ามได้ย้ายไปเรียนที่เทศบาล  โรงเรียนได้ประปรับปรุงอาคารและให้อนุบาล 1 เรียนชั้นบน  อนุบาล 2 เรียนชั้นล่าง และได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  22 – 24  สิงหาคม  2554  ระดับปฐมวัยได้ระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษา ได้ระดับดี และต่อเติมโรงอาหารขยายเพิ่มอีกหนึ่งห้อง

ปีการศึกษา  2555  ได้พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยติดตั้งโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ให้ทุกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับรางวัลดีเด่นการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่  และได้รางวัล โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ของ สพป.ชม.1

ปีการศึกษา  2556 ได้ปรับปรุงระบบประปา โดยขุดเจาะน้ำบาดาลหลุมใหม่ และจะดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำลึก ได้จัดทำสถานที่ออกกำลังกายบริเวณริมรั้วด้านหน้า ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของ สพป.ชม.1

ปีการศึกษา 2557 ได้ปรับปรุงรั้ว  และปูกระเบื้องอาคารอนุบาล สร้างศาลาพักร้อนและโต๊ะรับประทานอาหารไว้ในศาลา สร้างที่ดื่มน้ำรั้วด้านหน้าใต้ต้นโพธิ์ ปรับปรุงวงดุริยางค์ และตั้งวงดนตรีพื้นเมือง  กลองสะบัดชัย ส่งเสริมป้องกันผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยส่งประกวดการเต้นประกอบเพลงได้รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ในวันยาเสพติดโลกที่โปลิลานนา ส่งเสริมผู้เรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารารุกรมได้ชนะที่ 5 ของจังหวัด จัดหาทุนในการก่อสร้างห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ปีการศึกษา 2558  ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ทาสีห้อง โต๊ะเก้าอี้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และสื่อการเรียนการสอน ตามทฤษี BBLลงมือก่อสร้างอาคารห้องสมุดโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งานฝีมือต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน