แผนรายได้ ปีงบ 63
1. คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
2. ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
3. ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.97 KB
4. แผนการใช้เงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124 KB
5. แผนวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.5 KB
6. แผนบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
7. แผนงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB
8. แผนบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB
9. แผนกิจการนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.5 KB
10. ส่วนที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83 KB
11. ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272 KB