ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ วงศ์คีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2559