ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวปีการศึกษา 2559
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อ.1 17 15 32
อ.2 19 17 36
รวมก่อนประถม 36 32 68
ป.1 17 10 27
ป.2 17 18 35
ป.3 17 15 32
ป.4 14 15 29
ป.5 8 12 20
ป.6 11 20 31
รวมประถม 84 90 174
รวมนักเรียนทั้งหมด 120 122 242