อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักสืบสายน้ำน้อยอนุรักษ์แม่น้ำปิง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม